Eszterházy Károly Főiskola
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
3300 Eger, Egészségház u. 4.
Tel./Fax: +36 (36) 520 483
E-mail: media@ektf.hu

Dr. Pólya Tamás publikációi

Monográfia

2004Tarnay László - Pólya Tamás
Specificity recognition and social cognition
Bern-Frankfurt a/M-New York-Oxford: Peter Lang Verlag, 349 o.

Szerkesztett kötet

2012Bajnok Andrea, Korpics Márta, Milován Andrea, Pólya Tamás, Szabó Levente (szerk.)
A kommunikatív állapot: Diszciplináris rekonstrukciók
Budapest: Typotex Kiadó, 451 o.

Tanulmányok periodikákban

szerk. alatt"Szolipszista kogníció vs. megismerő kommunikáció, avagy fel tudja-e törni a kommunikatív majom a kogníció dióját?" (.pdf) (137e leütés)
2012"Még több mozgással a számítógép előtt - a Wii konzoljáték hatása a túlsúlyos gyermekekre."
Sáringerné Szilárd Zsuzsanna - Jeager Péter - Pólya Tamás
Magyar Sporttudományi Szemle, 2012. (13. évf.), 49: 36-40.
2011 "A médium mint cselekvési közeg. Médiumelméleti nézőpontváltás a technológiai determinizmus után."
Replika, 2011/3, 76: 51-73.
2007"Égi és földi szerelem: Végletesség, szimbolizáció és tragikum Az íjban és a Failanban"
Apertúra, 2007. tél, 111 ezer leütés.
2007"Tudományfilozófia és kognitivizmus" Opponencia Kovács András Bálint "Ez csak egy szivar" - A pszichoanalitikus módszer alkalmazásáról a filmelméletben című írásához
Apertúra, 2007. tél, 63 ezer leütés.
2006"A vizuális reflexivitás kognitív elméletéhez"
Pólya Tamás - Kapronczai Erika
Apertúra, 2006. tavasz, 181 ezer leütés.
2005"Vizuális reprezentáció, egyediség és esztétikai élmény"
Pólya Tamás - Tarnay László
Passim 7 (2): 67-100.
2004"Sikertelenség és koherencia a nyelvi kommunikációban"
Magyar Tudomány 8: 856-864.
2002"Képek és megismerés"
Janus különkiadás a 60 éves Horányi Özséb tiszteletére, X. 2., 73-77.
2001"How to take the rationality stance in communication: rethinking the non natural meaning formula of Grice"
Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 11.1, 69-92.
1999"A tudatosság komputációs modellezése és a szoritész paradoxon"
Petőfi S. János, Békési Imre és Vass László, szerk., Szemiotikai szövegtan XII., Szeged: JGYF Kiadó, 17-33.
1999"Sorites paradox and conscious experience"
Pólya Tamás - Tarnay László
kommentár O'Brien és Opie cikkéhez, Behavioral and Brain Sciences, 22.1, p. 165.
1998"A modellezés határai: a szisztematikusság jelensége elmefilozófiai perspektívában"
Mezősi Gyula - Pólya Tamás
Magyar Pszichológiai Szemle, 1997/98, LIII. (37), 1-4, 243-260.

Tanulmányok szerkesztett kötetekben

2013"Az emotikonoktól az avatarokig - analóg és digitális kódolás az online személyközi kommunikációban" (.pdf)
Sántha Ágnes és Tőkés Gyöngyvér, szerk., Új média, médiakonvergencia, kulturális változások, Kolozsvár: Sapientia Kiadó (132e leütés)
2012"Kommunikáció, kogníció, s a kollektív intencionalitás problémája Searle-nél"
Bajnok Andrea; Korpics Márta; Milován Andrea; Pólya Tamás; Szabó Levente, szerk., A kommunikatív állapot: Diszciplináris rekonstrukciók, Budapest: Typotex Kiadó, 373-380.
2012"A videojátékok értékrendszer- és életmód-befolyásoló hatása. Túlsúlyos gyermekek játéka Nintendo Wii-vel - egy előtanulmány tapasztalatai" (.pdf)
Pólya Tamás - Sáringerné Szilárd Zsuzsanna
Gabos Erika, szerk., A média hatása a gyermekekre és fiatalokra VI., Budapest: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület, 259-276.
2011"A számítógépes kommunikáció mediális sajátosságairól. Hoznak-e újat a (digitális) új médiumok a személyközi kommunikációban?" (.pdf)
Martin József és Széchenyi Ágnes, szerk., Klió és a médiagalaxis. Tanulmányok a 70 éves Buzinkay Géza tiszteletére, Budapest: Corvina Kiadó, 247-271.
2010"Erőszakábrázolás és látványvilág a számítógépes játékokban" (.pdf)
Gabos Erika, szerk., A média hatása a gyermekekre és fiatalokra V. (KOBAK sorozat), Budapest: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület, 323-335.
2007"Omitting depth cues: The aesthetics of perceptual 'reflexivity'" (.pdf)
Anderson, J. D. and Fisher Anderson, B., eds., Narration and Spectatorship in Moving Images. Cambridge: Cambridge Scholars Press, 246-259. Additional images (.zip)
2005"Can the content of experience be non-conceptual?"
Boros János, szerk., Mind and World: Essays on John McDowell's "Mind and World". Pécs: Brambauer, 173-181.
2004"Egyediség és reprezentáció" (Tarnay Lászlóval)
Pléh Csaba, Kampis György, Csányi Vilmos, szerk., Az észleléstől a nyelvig: A X. MAKOG előadásai. Budapest: Gondolat, 131-156.
2004"Affordanciák, kategóriák, egyediség" (Tarnay Lászlóval)
László János, Kállai János, Bereczkei Tamás, szerk., A reprezentáció szintjei. Budapest: Gondolat, 197-207.
2003"Recognizing Specificity and Social Cognition" (.pdf) (Tarnay Lászlóval)
Komlósi László, Houtlosser, Peter, Leezenberg, Michiel, szerk., Communication and culture: argumentative, cognitive and linguistic perspectives. Amsterdam: SIC SAT, 91-100.
2002"A szándéktulajdonítás elméletéről"
H. Varga Gyula, szerk., Kommunikáció: elmélet és gyakorlat. Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei Új Sorozat (Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series), XXIX. kötet, Eger, 19-27.
2002"A jelentés természetéről"
Andor József, Benkes Zsuzsa, Bókay Antal, szerk., Szöveg az egész világ. Petőfi S. János 70. születésnapjára. Budapest: Tinta Kiadó, 425-437.
2001"A frame based, lexicalist approach to describing functions of the verbal prefix 'le-' in Hungarian" (Andor Józseffel)
Andor József, Szűcs Tibor, Terts István, szerk., Színes eszmék nem alszanak... Szépe György 70. születésnapjára, Pécs: Lingua Franca csoport, I. kötet, 67-83.
2000"Lexikális jelentés és kontextus"
Gecső Tamás, szerk., Lexikális jelentés - aktuális jelentés, Budapest: Tinta Kiadó, 227-237.
1998"Hungarian verbal prefixes as predicates"
Bánréti Zoltán és Bartos Huba, szerk., Docsymp 2: Working Papers in the Theory of Grammar, vol. 5., no. 2., 163-178.
1998"On Rationality and Relevance" (.pdf)
Proceedings of the 2nd Relevance Theory Workshop. Luton: University of Luton, 86-91.
1997"Is context really a problem?" (Tarnay Lászlóval)
Hollnagel, E., szerk., Proceedings of the 2nd European Conference on Cognitive Science, Manchester: University of Manchester, 199-203.
1996"Határozóragok, igekötők és névutók szemantikai közelítésben"
Terts István, szerk., Nyelv, Nyelvész, Társadalom. Emlékkönyv Szépe Györgynek barátaitól, kollégáitól,tanítványaitól. Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem PSZM Projekt Programiroda, II. kötet, 220-231.

Recenzió

2000a The Structure of the Lexicon in Functional Grammar című könyvről (szerk.: H. Olbertz, K. Hengeveld, J. S. García; 1998. Amsterdam: John Benjamins)
Studies in Language 24.3: 729-738.

Fordítás, lektorálás

2007David Bordwell (2005): "Színrevitel és stílus" (fordítás; társfordító: Csőke Katalin)
Apertúra, 2007. nyár, 179 ezer leütés.
2006Peter Wollen (1972): "Godard és az ellenfilm. Vent d'Est" (fordítás; társfordító: Gerencsér Péter)
Apertúra, 2006. nyár, 30 ezer leütés.
2005Warren Buckland (2003): "Orientáció a fikcionális térben" (lektorálás)
Passim 7 (2): 101-111.
2005Anderson, Joseph D. és Hodgins, Jessica K. (2005): "Az emberi mozgás észlelése a számítógépekkel előállított képekben" (lektorálás)
Passim 7 (2): 34-42.
2005Daniel H. Barratt 2005): "A fikció paradoxonának felülvizsgálata" (lektorálás)
Passim 2005, 7 (2): 7-33.
1996Thomas Sebeok: "A szemiotika és a biológiai tudományok" (fordítás; részlet)
Terts István, szerk., Nyelv, Nyelvész, Társadalom. Emlékkönyv Szépe Györgynek barátaitól, kollégáitól, tanítványaitól. Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem PSZM Projekt Programiroda, II. kötet, 240-246.

Dr. Pólya Tamás PhD szakmai önéletrajza...